Tweets por el @merutsfestival.

TEXT LEGAL DE L’ENTRADA LA TINENÇA I/O L’ÚS D’AQUESTA ENTRADA COMPORTARÀ L’ACCEPTACIÓ EXPRESSA DE LES SEGÜENTS CONDICIONS:
L’organització sol·licitarà als assistents al concert que s’identifiquen mitjançant el DNI o document legal equivalent per certificar-ne l’edat No es permetrà l’entrada als menors de 14 anys si no van acompanyats del pare, mare o tutor/a legal que se’n farà responsable en tot moment Als menors de 18 anys no se’ls podrà vendre, subministrar, ni permetre el consum de begudes alcohòliques Queda prohibida l’entrada al recinte de begudes alcohòliques, refrescos i aigua Queda prohibida l’entrada de qualsevol objecte que l’organització considere perillós a l’entorn de l’esdeveniment (pirotècnia, armes, objectes de vidre…) L’organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida als punts de venda oficials. No està permesa la revenda d’aquesta entrada Una vegada adquirida l’entrada no serà canviada ni retornat el seu import, excepte en cas de cancel·lació de l’esdeveniment. La devolució, en cas de cancel·lació, es podrà efectuar per l’organització en el termini de quinze dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació. Si la suspensió es realitza un cop transcorregudes més de la meitat de les activitats programades, no hi haurà lloc a cap devolució.
Per a la possible devolució de l’import és indispensable presentar el tiquet de l’entrada. Es reserva el dret d’admissió, condicionat al fet de disposar d’aquesta entrada completa i en bones condicions. L’organització impedirà l’accés (o expulsarà del recinte) a les persones que, per motius diversos, dificulten el desenvolupament normal de l’espectacle El portador autoritza l’organització a efectuar, d’acord amb la Llei, les revisions o registres de la seua persona i tinences per verificar que es compleixen les condicions de seguretat El portador accepta ser enregistrat en suports d’àudio i vídeo per a finalitats documentals de l’esdeveniment L’organització de l’esdeveniment, en base a la tipologia i/o singularitat d’aquest, pot anular o modificar qualsevol de les anteriors condicions. En aquest cas, ho posarà en coneixement del públic assistent pels canals que considere adients.

Aquesta entrada dóna dret a fer ús dels serveis municipals habilitats per al festival (zona d’acampada, piscina…)